dating site

Nie masz konta? Utwórz konto


Najlepsza darmowa polska strona randkowa

Darmowy czat, rozmowy, e-mail - Tysiące singli! - Nie zwlekaj, załóż konto!

1. Definicje

Amor Dating Ltd - właściciel portalu Amor Dating PL

 • Firma, Klient - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
 • Konsument - Klient, który zawiera umowę z Amor Dating Ltd w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą.
 • Użytkownik - konsument lub klient, dowolna osoba która korzysta z usług i serwisów Amor Dating Ltd w dowolnym celu.
 • Usługa - Usługa świadczona:
 • - bezpośrednio przez Amor Dating Ltd,
 • - przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez Amor Dating Ltd,
 • - przez inny podmiot, za pośrednictwem Amor Dating Ltd na podstawie umowy, z której wynika zgoda lub pełnomocnictwo udzielone w tym celu Amor Dating Ltd przez Klienta.
 • Usługa Amor Dating Ltd - wskazana w treści Ustaleń usługa, której wykonawcą jest Amor Dating Ltd.
 • Ustalenia - niniejsze ustalenia i warunki witryny Amor Dating PL
 • Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług Amor Dating Ltd.
 • Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.
 • Spam - przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.
 • Netykieta - dostępny na stronach internetowych kodeks zachowań, norm oraz zasad przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet.

2. Przedmiot Ustaleń i postanowienia wstępne.

 • Postanowienia zawarte w niniejszym Ustaleniach określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 • Zapoznanie się z Ustaleniami jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Ustaleń będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Ustaleń oraz z obowiązujących przepisów prawa.

3. Sposób zawarcia umowy.

 • O ile niniejszy Ustalenie nie stanowi inaczej - rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Amor Dating PL.
 • Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień i ustaleń upoważnia Amor Dating Ltd do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem jej okresu.
 • Amor Dating Ltd zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu jej trwania, lub zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Ustaleń i rozwiązania Umowy lub wykorzystywania zasoby Amor Dating Ltd w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
 • Amor Dating Ltd nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.)

4. Zmiany umowy

 • Ustalenia stanowią integralną część łączącej strony Umowy od dnia wskazanego w punkcie 2 lit. c. przez czas trwania. Amor Dating Ltd zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy Ustaleń pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną, np. obowiązkiem dostosowania treści Ustaleń do obowiązujących przepisów prawa.

5. Rozwiązanie umowy.

 • Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług Amor Dating Ltd w dowolnym momencie.
 • Amor Dating Ltd zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Ustaleń lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Amor Dating Ltd lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem.

6. Ochrona danych osobowych.

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Amor Dating Ltd usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.
 • Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
 • Amor Dating Ltd zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
 • O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Amor Dating Ltd ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Amor Dating Ltd.

7. Warunki szczegółowe świadczenia usług Amor Dating Ltd

 • Amor Dating Ltd zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Ustaleń i rozwiązania Umowy.
 • Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Amor Dating Ltd zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Amor Dating Ltd.pl nie utrzymuje serwisów o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie). Amor Dating Ltd zabrania także umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Amor Dating Ltd.
 • Amor Dating Ltd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeżeli:
  • nie jest inicjatorem transmisji,
  • nie wybiera odbiorcy danych oraz
  • nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 • Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
 • Klient korzysta z wszelkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko. Szczegółowe zasady i sposób świadczenia Usług opisane są na stronie internetowej Amor Dating Ltd.
 • Amor Dating Ltd nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą Amor Dating Ltd lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

8. Odpowiedzialność Amor Dating Ltd.

 • Amor Dating Ltd ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowan niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług jest następstwem okoliczności, za które Amor Dating Ltd nie ponosi odpowiedzialności.
 • Amor Dating Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Amor Dating Ltd, za które ponosi odpowiedzialność.
 • Amor Dating Ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Amor Dating Ltd,
  • nieprawidłowego użytkowania Usług,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
  • naruszenia postanowień niniejszego Ustaleń przez Klienta,
  • siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  • działania czynników i osób trzecich, awarie na które Amor Dating Ltd nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  • posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.
 • Amor Dating Ltd nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi "Informowanie o nieprzeczytanej poczcie na telefon GSM/pager", a także zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania tej usługi bez informowania o tym Klientów.
 • Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Amor Dating Ltd na podstawie powyższych postanowień możeponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
 • Klient może dochodzić roszczeń wobec Amor Dating Ltd na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

9. Postępowanie reklamacyjne.

 • Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nie należytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
  • Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  • nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Reklamacja winna zostać przesłana pod adres Amor Dating Ltd, wskazanym w niniejszych Ustaleniach.
 • Amor Dating Ltd rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

10. Postanowienia końcowe.

 • a. Ustalenia wchodza w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Amor Dating Ltd i od tego dnia będą miały zastosowanie do zawieranych z Amor Dating Ltd Umów.
 • b. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ustaleniami zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.